AND `ads_group` in (261,263,264,266,268,271,272,273,274,275,276,278,280,281,282,283,284,286,287,288,289,291,293,294,295,296,298,299,301,302,303,304,305,306,307,309,468,469) - AND `???_group` in (261,263,264,266,268,271,272,273,274,275,276,278,280,281,282,283,284,286,287,288,289,291,293,294,295,296,298,299,301,302,303,304,305,306,307,309,468,469) - AND `ads_group` in (261,263,264,266,268,271,272,273,274,275,276,278,280,281,282,283,284,286,287,288,289,291,293,294,295,296,298,299,301,302,303,304,305,306,307,309,468,469) - AND `???_group` in (261,263,264,266,268,271,272,273,274,275,276,278,280,281,282,283,284,286,287,288,289,291,293,294,295,296,298,299,301,302,303,304,305,306,307,309,468,469) - AND `ads_group` in (261,263,264,266,268,271,272,273,274,275,276,278,280,281,282,283,284,286,287,288,289,291,293,294,295,296,298,299,301,302,303,304,305,306,307,309,468,469) - AND `???_group` in (261,263,264,266,268,271,272,273,274,275,276,278,280,281,282,283,284,286,287,288,289,291,293,294,295,296,298,299,301,302,303,304,305,306,307,309,468,469) - 1 استخدام منشی مطب در اصفهان| ایران کسب