AND `ads_group` in (137,139,140,141,142,144,145,147,148,151,152,153,155,156,162,163,164,169,171,173,196,201,202,203,204,205,206,207,211,212) - AND `???_group` in (137,139,140,141,142,144,145,147,148,151,152,153,155,156,162,163,164,169,171,173,196,201,202,203,204,205,206,207,211,212) - AND `ads_group` in (137,139,140,141,142,144,145,147,148,151,152,153,155,156,162,163,164,169,171,173,196,201,202,203,204,205,206,207,211,212) - AND `???_group` in (137,139,140,141,142,144,145,147,148,151,152,153,155,156,162,163,164,169,171,173,196,201,202,203,204,205,206,207,211,212) - AND `ads_group` in (137,139,140,141,142,144,145,147,148,151,152,153,155,156,162,163,164,169,171,173,196,201,202,203,204,205,206,207,211,212) - AND `???_group` in (137,139,140,141,142,144,145,147,148,151,152,153,155,156,162,163,164,169,171,173,196,201,202,203,204,205,206,207,211,212) - 1 قیمت روز ماشین سنگین دست دوم| ایران کسب