AND `ads_group` in (1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,724,725,728) - AND `???_group` in (1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,724,725,728) - AND `ads_group` in (1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,724,725,728) - AND `???_group` in (1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,724,725,728) - AND `ads_group` in (1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,724,725,728) - AND `???_group` in (1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,724,725,728) - 1 خرید ساعت مارکدار گوچی| ایران کسب